Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

V oblasti kvality

Spokojnosť zákazníka je naším prvoradým a trvalým cieľom.

Poskytovať komplexné služby nadštandardnej kvality za konkurencie schopné ceny.

Udržiavať ubytovacie, stravovacie a rekreačné a relaxačné priestory v súlade s hygienickými legislatívnymi predpismi.

Rozširovať sortiment ponúkaných služieb s cieľom zvýšiť atraktivitu komplexu termálneho kúpaliska pre širokú verejnosť.

Propagovať poskytované služby tvorbou a distribúciou reklamných materiálov, ich zasielaním cestovným kanceláriám, zverejňovaním v regionálnej tlači a iných masmédiách.

Zvyšovať ubytovacie kapacity pre solventných i menej solventných klientov.

Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitnú realizáciu služieb pre našich zákazníkov, flexibilne spĺňať ich požiadavky.

Zvyšovať kvalifikáciu a povedomie o kvalite neustálym vzdelávaním a výchovou pracovníkov, pretože našu firmu prezentuje každý pracovník prostredníctvom svojej práce, svojho správania a vystupovania.

Zvyšovať úroveň vnútro firemnej komunikácie a tímovej práce pracovníkov v záujme kvalitných služieb pre zákazníkov.

Vytvárať partnerské vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere kvalitným splnením požiadaviek. Reklamáciám radšej predchádzať ako ich riešiť.

Vytvárať podmienky pre správny chod systému manažérstva kvality vybudovaného podľa medzinárodných noriem ISO radu 9000 pre neustále zlepšovanie jeho efektívnosti a trvalé zlepšovanie.

Identifikovať chyby a pri ich výskyte neodkladne prijímať príslušné nápravné opatrenia a ošetrenie rizika. Každý návrh vedúci k zlepšeniu a predchádzaniu rizika je dôležitý.

Identifikovať úroveň a druh nevyhnutného ďalšieho zlepšenia v celej organizácii na čele s vrcholovým manažmentom, aby spoločnosť bola ešte úspešnejšia.

Zverejniť túto politiku kvality a zaistiť jej pochopenie pracovníkmi.

Preskúmavať periodicky stanovenú politiku kvality s ohľadom na jej trvalú vhodnosť. 

 

V oblasti environmentu

Pristupovať uvedomele k ochrane životného prostredia.

Uplatňovať princíp zavádzania ošetrenia rizika v starostlivosti o životné prostredie s cieľom minimalizácie prípadných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

Poskytovať služby, ktoré efektívne a trvalo udržateľne využívajú energetické a prírodné zdroje a sú zamerané na sústavné zlepšovanie systém environmentálneho manažérstva s cieľom zlepšovať environmentálne správanie.

Sledovať a vyhodnocovať svoju činnosť s dôrazom na súlad s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany životného prostredia.

Informovať o našich cieľoch a aktivitách zameraných na starostlivosť a ochranu životného prostredia štátnu správu, samosprávu a širokú verejnosť.

Brať do úvahy vedecko – technický pokrok, potreby zákazníkov a očakávania miestnej komunity.

Viesť zamestnancov k tomu, aby ich činnosť bola zameraná na životného prostredia.

Integrovať environmentálnu politiku do všetkých článkov riadiacich činností.